Обиск президентство

Гешев внесе в парламента доклад за Бюрото по защита през 2020 г. и първите шест месеца на 2021 г.

Съгласно решение на Народното събрание, главният прокурор на Република България изпрати до парламента Доклад за дейността на Бюрото по защита при главния прокурор по прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП) за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2021 г.

Данните за 2020 г. се съдържат и в Годишния доклад за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи (стр. 135-137), публикуван на интернет страницата на ПРБ.

През 2020 г. по Програмата за защита е обезпечена сигурността на 20 лица по 10 дела за защита. По отношение на 12 от лицата мерките са изпълнявани на територията на България, а за 8 от лицата защитата е осигурявана на територията на други държави. За първото шестмесечие на 2021 г. Бюрото по защита е обезпечавало сигурността на 16 защитени лица по 9 дела за защита. По отношение на 8 от лицата мерките за защита са изпълнявани на територията на България, а за останалите – на територията на други държави.

През 2020 г. е приключило действието на Програмата за защита по 1 дело с 4 защитени лица, а през първите шест месеца на тази година – по 1 дело с 2 защитени лица.

В изпълнение на специфичните дейности, регламентирани в ЗЗЛЗВНП, през 2020 г. са проведени 221 срещи на защитени лица със служители за връзка и ръководството на Бюрото по защита, включително при внезапна необходимост; 41 мероприятия по транспортиране за участие в съдебни заседания и процесуално-следствени действия, 11 – за медицински цели; 192 мероприятия, свързани с предоставяне на социално-битови и здравни услуги, 16 – с интеграцията на защитените лица и др.

За първото шестмесечие на 2021 г. са проведени 74 срещи на защитени лица със служители на Бюрото по защита; 19 мероприятия по транспортиране, включително за участие в съдебни заседания;  67 мероприятия за предоставяне на социално – битови и здравни услуги, 3 за интеграцията на защитените лица и др. Само през миналата година са извършени 57 мероприятия за контрол по специалната защита по 5 от делата, 9 пъти е имало съвместни действия с екипи за охрана на прокурори и следователи.

С изменението на ЗЗЛЗВНП през 2020 г. (съгласно чл. 14, ал. 3, т. 4) в компетентността на Бюрото по защита е и осъществяването на охрана на прокурори и следователи при наличието на съответните законови основания. През 2020 г. Бюрото по защита е охранявало трима магистрати. В периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. охраняваните магистрати също са трима.

Специфичните дейности на Бюрото по защита по ЗЗЛЗВНП включват широк кръг от дейности – предварителна защита, охрана и наблюдение на застрашени/защитени лица, лична физическа охрана по реда на чл.123 от НПК, охрана на прокурори и следователи. Служители на Бюрото оказват психологическа помощ на застрашени/защитени лица, извършват дейност по международно сътрудничество, информационно-аналитична дейност и редица други.

Бюрото по защита осъществява активно взаимодействие с други институции в страната и с партньорски служби. Международното сътрудничество е в три основни аспекта – работа със защитени лица, спрямо които се прилага мярка за защита „релокация в друга държава“, работа със защитени лица, спрямо които се подготвя релокация, и поддържане и развиване на международното сътрудничество на Бюрото по защита чрез експертни срещи, работни срещи с чуждестранните звена за защита на свидетели (ЧЗЗС), създаване на работни групи, обучения и др.

Част от работата на Бюрото е свързана с преместване на защитени лица в друга държава, с осигуряването им за съдебни заседания по конкретни съдебни производства или за действия по разследването; с издаване или подновяване на български лични документи на лицата; с провеждане на срещи между защитените лица и техни роднини на територията на България или в друга страна; с разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка, организирани и проведени в чужбина.

Дейността на Бюрото е от съществено значение за осигуряването на защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателни производства и на пряко свързани с тях лица. Тази защита е ключов фактор в борбата с тежките умишлени престъпления и с организираната престъпност.