таблица кпконпии

Цацаров крие разминаванията в имотните декларации за 2019 година

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), оглавявана от Сотир Цацаров, от месеци крие за кои лица, подали декларации за имущество и интереси през 2020 (за 2019) година, проверките са приключили с доклад за несъответствие. Не е публикувана информацията и кои лица не са подали коригираща декларация, сочи bird.bg.

Тази информация е от изключително значение към днешна дата, тъй като може да осветли някои от лицата, заемащи висши публични длъжности, недекларирали по съответния ред притежавани лично от тях или чрез свързани или подставени лица имоти и банкови сметки в чужбина. Информацията усърдно се крие от прокуратурата още от времето, когато е оглавявана от Сотир Цацаров и продължава да се укрива и до днес от главният прокурор Иван Гешев.

В лаконично съобщение на 23 юли 2021 г. прокуратурата само потвърди вече известна от публични изявления на вътрешния министър Бойко Рашков информация. Било “установено, че по отношение на 11 лица – представители на органи на законодателната и изпълнителната власт (2-ма  народни представители, 2-ма зам. министри, 2-ма председатели на общински съвети, 1 кмет,  4-ма зам.кмета) и за 27 магистрати (17 съдии, 5-ма прокурори и 5-ма следователи) съществува съмнение за недеклариране по съответния ред на притежавани от тях банкови сметки и/или недвижими имоти в чужбина”.

Три седмици по-рано такова потвърждение първо направи НАП в публикувано решение за информация по ЗДОИ, от което става ясно, че същите 38 лица са вече проверени от НАП и са съставени съответните протоколи.

Крият ли се несъответствията за 2019?

КПКОНПИ е изготвилa доклад за дейността за 2020 година, в който има информация за брой установени несъответствия в декларациите за имущество и интереси, подадени през 2020 (за 2019), но информацията за лицата, при които е установено несъответствие и декларациите не са публикувани. Освен това, до сега вече трябваше да са публикувани и декларациите подадени през 2021 (за 2020) година.

През март 2020 г. докладът на КПКОНПИ за 2019 година включва информация за проверката на декларациите за имущество и интереси, подадени през 2019 година и съдържа информация за проверките приключили с доклад за несъответствие, а информацията е публикувана на интернет страницата https://register.caciaf.bg на регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности. През 2019 г. с доклада за 2018 не е по-различно и информацията за несъответствия е публикувана.

Кога се публикуват декларациите? Кога се обявяват установените несъответствия?

Законът е пределно ясен, според чл. 38 от ЗПКОНПИ, декларация за имущество и интереси се подава: в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност или ежегодно до 15 май – за предходната календарна година. Според чл. 40 (2) в двумесечен срок (до 15 юли) Комисията публикува на интернет страницата си декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и списък на лицата, които не са подали декларации в срок. Според чл. 43 (1) в срок до 6 месеца прави проверка на декларациите и (чл. 46, ал. 1) при установено несъответствие Комисията уведомява съответното лице и му дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства. А според (чл. 46, ал. 2) Комисията публикува на интернет страницата си заключенията за лицата, при които е установено несъответствие в декларациите. Това означава до края на годината в която се подават декларациите или началото на следващата, както показва досегашната практика.

Освен това, КПКОНПИ закъснява с публикуването и на встъпителните декларации за имущество и интереси на народните представители от 45-тото Народно събрание, което беше свикано на 15 април 2021 г., а публикуването на декларациите е трябвало да стане до 15 юни 2021 г. (чл. 40, ал. 2, в двумесечен срок). Сега обаче със съобщение на сайта си КПКОНПИ напомня на новоизбраните народни представители от 46-тото НС, че до 23 август 2021 г. включително, трябва да подадат декларации.