вас

ВАС отмени като незаконосъобразен текст от Наредбата за конкурсите за повишаване на магистрати

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени като незоконосъобразна разпоредбата на на чл. 40 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, обнародвана в Държавен вестник бр.17 от 21.02.2017 г. Текстът от наредбата определя критериите за оценка в конкурсите за повишаване на магистрати. Причината за отмяната му е, че противоречи на разпоредба от нормативен акт с по-висок ранг, а именно на чл. 192, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), в който също са описани критериите за оценка в конкурсите за повишаване на магистрати.

Административно дело 4552 от 2020 г. беше образувано по жалба на съдия Мария Вранеску против решение № 516 от 14.01.2020 г., постановено от тричленен състав на ВАС по административно дело № 5736/2019 г.

Петчленният състав на ВАС приема, че текстът от наредбата води до изместване тежестта на всеки един критерий в общата оценка в противоречие с волята и целта на законодателя. Смисловото, граматическото и синтактично тълкуване на разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗСВ налагат извода за общо три критерия за класиране.

Това са:
– първи критерий- резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
– втори критерий – данните от кадровите дела на кандидатите
– трети критерий : преценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите. Именно на база тези три критерия следва да се формира общата оценка за притежаваните от кандидата професионални качества,като всеки един от трите критерия следва да има отделна и самостоятелна тежест в общата оценка.

В същото време незаконосъобразно в чл.40, ал.1 от Наредбата първият критерий за класиране по смисъла на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ е разделен на два самостоятелни критерия: резултати от последното атестиране и резултати от проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС. На следващо място – незаконосъобразно вторият самостоятелен критерий по смисъла на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ – данни от кадровото дело на кандидата, е групиран в чл. 40, ал.1 от Наредбата, наред с критерия резултати от последно атестиране и от проверки на по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към ВСС. И за двата критерия вместо да се определи самостоятелна оценка, се определя една обща оценка. В този смисъл незаконосъобразно се поставя една обща оценка. Тя е средно аритметична на двата цифрови компонента по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, вместо за всеки един от трите критерия по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ да се поставя отделна оценка, а общата оценка да се формира като средно аритметично от трите самостоятелни оценки.

Като е приел, че разпоредбата на чл. 40 от Наредбата съответства на разпоредбата на чл.192, ал.1 от ЗСВ и не й противоречи, тричленният състав на ВАС е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено като незаконосъобразно.