Висш съдебен съвет

Избраха единодушно Ивайло Шабански за председател на Районен съд – Бяла Слатина

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „За“ Ивайло Параскевов Шабански за административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла Слатина.

Ивайло Шабански има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода от 1998 г. до 2006 г. е бил следовател в Следствена служба – Бяла Слатина, а от 03.04.2006 г. и към настоящия момент е  съдия в Районен съд – Бяла Слатина, като от  25.06.2020 г. изпълнява функциите на административен ръководител.

Пред членовете на Съдийската колегия кандидатът сподели, че основните му цели са приемственост в работата на досегашния административен ръководител, надграждане на постигнатото през годините, затвърждаване на традиционно високите показатели за качествено и бързо правораздаване, екипност в работата и взаимозаменяемост на служителите при изпълнение на функциите.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Шабански залага мерки за „качествено, срочно, прозрачно и достъпно правосъдие, развитие на материалната обезпеченост и човешки ресурси, лесен и открит достъп до съдебна информация, повишаване на общественото доверие в работата на съда“. Предвижда се изграждането на асансьор, който ще осигури достъп на хората в неравностойно положение до всички етажи на съдебната палата, а не само до съдебните зали на първия етаж.

Заради констатирани проблеми при работата в условията на епидемична обстановка, се предвижда в две съдебни зали да бъдат изградени системи за видеоконферентна връзка за разглеждане на дела с отдалечен достъп. Коментирани бяха и затрудненията, свързани с  назначаването за изготвяне на психолого-психиатрични и съдебно-техническите експертизи при дела за делби. Ще продължи утвърдената практика за анализ на месечните справки за работата на съдиите и за делата с изтичащ срок, както и за електронен обмен на документи между съда и прокуратурата.

С цел подобряване на взаимодействието с институциите имащи отношение към дейността на съда, ще се провеждат срещи с Прокуратурата, Районно управление – Бяла Слатина, Пробационната служба и адвокатите. С цел популяризиране дейността на съда ще бъде провеждан Ден на отворените врати и ще се организира анонимна анкета за гражданите, използвали предлаганите административни услуги. Обърнато бе внимание и на провеждането на общи събрания, съвместно със съдиите и съдебните служители, за обсъждане на предложения за подобряване работата в съда.

Кандидатът отговори на зададените въпроси от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и членовете на Съдийската колегия Олга Керелска и Цветинка Пашкунова, свързани с констатираните затруднения при провеждане на дела с отдалечен достъп и работата с ЕИСС, предприетите до момента действия за изграждане на асансьор в сградата и личната позиция на кандидата, във връзка с Модел 4 за реформа на съдебната карта на съдилищата.

Съдия Ивайло Шабански бе подкрепен от председателя на ВКС Лозан Панов и от Цветинка Пашкунова, които се позоваха на дългогодишния му стаж като съдия, добрата му атестационна оценка и отлично етично становище. Изтъкнато бе, че той е получил пълна подкрепа от Общото събрание на съдиите, както и че досегашният административен ръководител – съдия Житарска, е дала висока оценка за ръководните му умения в периодите, когато я е замествал. Отчетено бе, че кандидатът е наясно с проблемите, свързани с правораздавателната дейност и сградния фонд, че има ясни цели за развитие, и е показал последователност, осигурявайки приемственост в ръководството на съда, в качеството му на и. ф. административен ръководител.