тец

Пред фалит: Натрупаната от Топлофикация „София“ загуба стигна 738,9 млн. лв.

През 2020 г. "Топлофикация София" ЕАД е реализирало загуба в размер на 67 158 000 лв. През 2019 г. загубата е била по-голяма – 82 525 000 лв., пише в годишния финансов отчет на дружеството. Натрупаната загуба на дружеството към 31 декември 2020 г. е в размер на 738 946 000 лв. Във финансовия отчет се посочва, че тези обстоятелства показват наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собственика и други източници на финансиране.

"Топлофикация София" ЕАД отчита отрицателен паричен поток за 2020 г. от оперативна дейност в размер на 15 011 000 лв. Към 31 декември 2020 г. собственият капитал на дружеството е в размер на 203 226 000 лв. и превишава вписания капитал с 95 577 000 лв.

Ръководството счита, въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на дружеството, че ще успее да продължи своята дейност без да се предприемат съществени промени. То ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност. Приходите от продажба на електроенергия през 2020 г. са били за 118 749 000 лв. От продажбата на топлинна енергия приходите са за 283 103 000 лева, се посочва още във финансовия отчет на "Топлофикация София".

Разходите за квоти вредни емисии през 2020 г. са били 79 158 000 лв, докато през 2019 те са били 57 060 000 лв.

През 2020 г. е била направена цесия на задължения на "Топлофикация София" към "Булгаргаз", става ясно още от отчета. При цесията газовата компания е прехвърлила към "Български енергиен холдинг" ЕАД задължения на "Топлофикация София" за 109 946 000 лв.