Висш съдебен съвет

Общо 23 магистрати кандидатстват досега за европейски делегирани прокурори

Общо 23 магистрати – 15 прокурори, 2 следователи и 6 съдии са депозирали заявления за участие в процедурата за подбор на 6-ма европейски делегирани прокурори от Република България. Предвид възможността за подаване на заявления по пощата, е възможно да бъдат получени и други кандидатури.

Процедурата е откритата с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 22/16.06.2021 г. и се провежда на три етапа – допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на решението за одобряване на кандидати за европейски делегирани прокурори. С посоченото решение е определена Комисия по допустимост на кандидатите, в състав трима членове на ПК на ВСС: Стефан Петров – председател, Светлана Бошнакова и Георги Кузманов – членове. Съгласно чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, кандидатите за европейски делегирани прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система на Република България, чиято независимост е извън съмнение и да притежават необходимата квалификация и практически опит. Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. Приетите от Колегията Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор (чл. 4, т. 1 – 6) поставят изисквания кандидатите да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи; да са придобили статут на несменяемост; да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране; да имат най-малко 8 години юридически стаж (по смисъла на чл. 164 ЗСВ) и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.

За приетото решение, което се публикува на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, се уведомява Европейският главен прокурор, чрез министъра на правосъдието.