вас

ВАС отмени още три кадрови решения на Висшия съдебен съвет

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решения от 28 януари 2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за повишаване в длъжност „съдия“ в Гражданска колегия на Върховния касационен съд на трима съдии. Това са:

– решението по т. 12.1. от протокол № 2 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС, с което съдия Десислава Попколева – съдия в Софийски градски съд, е повишена в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“;
– решението по т. 12.2. от протокол № 2 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС, с което Таня Орешарова – Банкова – съдия в Софийски градски съд, е повишена в длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”
– решението по т. 12.3. от протокол № 2 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС, с което Мария Христова – съдия в Окръжен съд – Варна, е повишена в длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Тричленният състав на ВАС приема, че с оспорените решения СК на ВСС незаконосъобразно е приела, че 9-месечният срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ започва да тече от приключването на съдебното производство по обжалване на приетите решения по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, встъпването в длъжност на повишените съдии и приемането на изрично решение, с което конкурсната процедура се обявява от кадровия орган за приключила.

Разпоредбите на ЗСВ не предвиждат, че процедурата по чл. 193, ал. 6 се провежда, след като решенията по чл. 193, ал. 3 са влезли в сила, назначените магистрати да встъпили в длъжност и съответната колегия на ВСС е приела специален акт, обявяващ край на обявения конкурс. Този ред е регламентиран в приетата Наредба № 1 от 2016 г. за провеждане на конкурсите.

Законовата делегация по чл. 194г от ЗСВ, на чието основание е издадена тази наредба, се отнася само до реда за провеждане на конкурси. В случаите, когато наредбите противоречат на по-високия по степен акт или дават първична правна регламентация на регулираните обществени отношения, се прилага по-високият по степен акт (чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове).

В настоящия случай конкурсът за повишаване и заемане на три свободни длъжности "съдия" във ВКС – гражданска колегия, обявен от СК на ВСС с решение по т. 11.1. от протокол № 49 / 05.12.2017 г. (обн. – ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г.), е приключил с приемането на решенията по т. 6.2., т. 6.3. и т. 6.4. от протокол № 37 / 27.11.2018 г., с които в длъжност „съдия” във ВКС – гражданска колегия са повишени съдиите Емилия Донкова – Найчева, Филип Владимиров и Розинела Янчева и с решение по т. 6.5. гласуването за останалите кандидати е прекратено поради попълване на местата.

Предвид изложените съображения подадената от Нина Янакиева жалба срещу решенията по т. 12.1., 12.2. и 12.3. от протокол № 2 / 28.01.2020 г. е основателна. Оспорените решения са приети в нарушение на материалноправните предпоставки за законосъобразност по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ и подлежат на отмяна.

Административно дело № 2714 от 2020 г. беше образувано пред ВАС по жалба на съдия Валентин Бойкинов, като към него бяха присъединени и жалбите на съдиите Нина Янакиева и Милена Даскалова. Тримата са обжалвали различни точки от решението на Съдийската колегия на ВСС.

Върховните магистрати от тричленния състав на ВАС отхвърлят жалбата на Валентин Бойкинов – съдия в Софийски градски съд, срещу решението по т. 12.5. от протокол № 2 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.01.2020 г., с което е оставена без уважение молбата му за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във ВКС – гражданска колегия.

Отхвърля се и жалбата на Милена Даскалова – зам. административен ръководител – зам. председател на Окръжен съд – Перник, срещу решението по т. 29.1. от протокол № 8 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 10.03.2020 г. С него е оставена без уважение молбата й за назначаване по реда на чл. 193 ал. 6 от ЗСВ по обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №49/05.12.2017 г., конкурс за повишаване във ВКС, гражданска колегия.

Възраженията на двамата жалбоподатели, че съответно оспореният от всеки от тях акт е лишен от мотиви, са неоснователни. На основание чл. 34, ал. 3, изр. 2 от ЗСВ за мотиви на решението, с което се приема направеното предложение, се смятат мотивите на вносителя му, както и изказванията на членовете на Висшия съдебен съвет в негова подкрепа. Мотивите, по които молбите за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ са оставени без уважение, са изложени както в двете предложения на КАК, така в изказванията на членовете на СК на ВСС в проведените заседания.

Неоснователни са доводите на жалбоподателите за неравнопоставено третиране на участниците в конкурса и за нарушение на принципите на последователност и предвидимост в административния процес. Конкурсът за повишаване в длъжност на съдия се провежда за определени по брой длъжности, които са предварително обявени като свободни и включени в конкурса. Броят на местата, които евентуално ще бъдат свободни в 9-месечния срок по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, считано от приключване на предходната конкурсна процедура, не са предварително обявени, планирани или резервирани за повишаване на следващите по ред класирани кандидати. В правомощията на Пленума на Върховния касационен съд съгласно чл. 111, ал. 2, т. 2 от ЗСВ е да определя състава на колегиите и броя и съставите на отделенията.

Предприетите мерки, с които се разрешава вътрешно-организационен въпрос, свързан с кадровата обезпеченост и следващата от нея ефективност на правораздаването, са изцяло в компетентността на Пленума на ВКС и не могат да бъдат ревизирани от СК на ВСС или друг орган на съдебната власт.