съд благоевград

Бенефициент по програма на ЕС за развитие на селските райони отива на съд

Окръжна прокуратура-Благоевград предаде на съд Н.М. по обвинение за извършено от нея престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК. Обвиняемата имала фирма „Н.М. – Н.П.“, регистрирана като едноличен търговец. Като собственик е разполагала с недвижим имот в местността „Пенковото“, в района на с. Борово, община Гоце Делчев, с площ от 4,291 дка. Той представлявал селскостопански двор с построени в него масивни сгради – краварници.

С цел кандидатстване по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони, Н.М. подготвила необходими за това документи – разрешение за строеж и свързаните с него строителни книжа, оферти за извършване на строително-монтажни работи, предварителни договори, в т. ч. за консултантски услуги и изработване на бизнес план.

Н.М. лично подала в Областна дирекция „Земеделие“ в гр. Благоевград заявление за подпомагане. С него се искало финансиране на проекта „Закупуване на машини и оборудване за отглеждане на млечни животни, изграждане на торохранилище и строителство на кравеферма“. Към заявлението били предоставени и протоколи за избор на строителна фирма и на консултант. Впоследствие представляващият консултанта предал на обвиняемата необходимите документи за кандидатстване с приемо-предавателен протокол.

Заявлението на едноличния търговец „Н.М. – Н.П.“ за подпомагане било одобрено със субсидия в размер на 1 176 229,27 лева. Предвидените за финансиране разходи за СМР на кравеферма били на обща стойност от 542 649,59 лева, а тези за изготвяне на бизнес план – 50 000 лева. Бил сключен договор за отпускане на финансова помощ по програмата, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По силата му Държавен фонд „Земеделие“ предоставил на ползвателя безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70 % от одобрените и реално извършени от него разходи, свързани с осъществяването на проекта.

След подадена от Н.М. заявка за авансово плащане в размер до 50 % от одобрената финансова помощ й била изплатена сумата от 588 144 лева. Впоследствие, с представената от нея следваща заявка за окончателно плащане, тя декларирала, че цялата инвестиция е завършена в срок и изцяло изплатена. Приложила и счетоводни документи, доказващи извършените разходи, платежни нареждания към съответните фактури, банково извлечение. Посочила изплатени разходи за извършени СМР в размер на 590 502,18 лева и 50 000 лева за бизнес план по фактури.

В действителност заявеното от обвиняемата Н.М. не било вярно. Тя не изплатила задължението на изпълнителя за СМР. Липсвало е реално плащане и към фирмата, изготвила проектната документация при кандидатстване.

Предоставяйки неистински сведения, в качеството си на търговец – собственик на ЕТ „Н.М. – Н. – П.“, обвиняемата Н.М. осъществила състава на престъпление по чл. 248а, ал.3 вр. ал.2 от НК. С действията си тя целяла да получи средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и предоставени на българската държава.

Предстои делото да продължи в съда.