ВАС

ВАС с първи определения по 7 от жалбите срещу решението на МС, свързано със закона „Магнитски“

Върховният административен съд излезе с определения по 7 от делата, образувани по жалби срещу решение № 441 от 4 юни 2021 г. на Министерски съвет във връзка с действията, предприети на 2 юни от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ по отношение на български лица. Делата са с № 6775, № 6769, № 6728, № 6764 и № 6768 – всички от 2021 г., образувани по жалби на юридически лица.

По шест от делата различни състави на ВАС са разделили производствата. В частта им, в която се иска отмяна и спиране на действията на администрацията и ведомствата на Република България, извършени в изпълнение на решението на Министерски съвет до датата на обжалването, делата се изпращат по подсъдност на Административен съд София – град.

Шестте състава на върховните съдии приемат, че съгласно изричната норма на чл. 132 ,ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на ВАС като първа инстанция са подсъдни само дела по оспорване на изрично посочени административни актове, според техния издател и предмет на оспорването. Производствата по чл.250 АПК, каквито са исканията в жалбите в тази им част, не попадат в нито една от визираните хипотези. С оглед на това родово и местно компетентен да се произнесе по тях е Административен съд София – град. Съгласно разпоредбите на АПК първоинстанционният съд трябва да се произнесе незабавно по исканията за отмяна и спиране на действията на администрацията и ведомствата на Република България във връзка с решението на Министерски съвет.

В останалата им част жалбите ще бъдат разглеждани по същество от ВАС. Предстои да бъдат определени дати за провеждане на открити съдебни заседания.

Седмото определение e във връзка с дело № 6558 от 2021 г., образувано по жалба на физическо лице. По него върховните съдии оставят без разглеждане искането за спиране предварителното изпълнение на решението на Министерски съвет. Причината е, че органът не е допуснал предварително изпълнение на процесното решение. Съставът е приел, че решението на МС представлява индивидуален административен акт и жалбата спира неговото изпълнение. В останалата му част делото ще бъде насрочено за разглеждане по същество в открито съдебно заседание.

Във ВАС днес са постъпили и нови четири жалби на физически лица, с което общият им брой до момента вече е 54. Съгласно заповед на председателя на ВАС жалбите във връзка с решение № 441 от 4 юни 2021 г. на Министерски съвет се разпределят на случаен принцип между всички върховни съдии.