ВАС

ВАС отмени определението на АС – Бургас във връзка с референдума в Обзор и върна делото за ново разглеждане

Върховният административен съд отмени определение № 1050 от 21.05.2021 г. по административно дело № 1128/2021 г. на Административен съд – Бургас и върна делото ново разглеждане при изпълнение на дадените указания. То касае казуса с провеждането на втори референдум в община Несебър. С обжалваното определение на първоинстанционния съд е оставена без разглеждане Заповед №РД-09-17 от 18.05.2021 г. на областния управител. С нея се оспорва решение на Общински съвет – Несебър, в частта с която е одобрено предложението на 4 юли т.г да се проведе общ местен референдум в селата Баня, Емона, Паницево и Козница.

Със същото определение е оставено без разглеждане направеното особено искане за допуснатото предварително изпълнение на цитираното решение на общински съвет – Несебър и производството по делото е прекратено. Административният съд е приел, че оспорването на процесното решение на ОбС – Несебър недопустимо, тъй като същото не е изпратено и внесено в областна администрация, който срок съгласно разпоредбата на чл. 22 от ЗМСМА е седмодневен и в конкретния случай изтича на 25.05.2021 год., което е обусловило извод за преждевременно издадена Заповед №РД-09-17 от 18.05.2021 год., с която е сезиран съда. По тези съображения е обосновал извод, че същата е издадена в недопустимо производство, поради което и съдебното производство е процесуално недопустимо.

Административно дело № 6830 от 2021 г. беше образувано във ВАС по жалба на областния управител на област Бургас срещу определението на първоинстанционния съд.

Върховните магистрати приемат, че е неправилен изводът на първоинстанционният съд за преждевременно издаване на процесната заповед на областния управител. След като областния управител упражнил правомощието си по оспорване на процесното решение, следва да се приеме, че е запознат със съдържанието на оспореното решение, а обстоятелството, че заповедта е издадена преди решението на общинския съвет да е постъпило в областната администрация, не е основание жалбата да се остави без разглеждане.