ВАС

ВАС отхвърли жалбата на „ГЕРБ – СДС“ срещу решение на ЦИК за машинното гласуване

Върховният административен съд отхвърли жалбата на Коалиция „ГЕРБ – СДС“ срещу решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК. С него са приети Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

Методическите указания са оспорвани в следните части:

– по Раздел III, т. 8 – „Гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване“, абзац трети, гласящ следното: „Когато избирателят изпитва затруднение с гласуването и не предприема действия по гласуване пред машината, член на СИК му оказва съдействие от не по-малко от 2 метра разстояние, без да има видимост върху екрана и без да влияе върху вота на избирателя и при запазване тайната на вота.“;
– по Раздел V, т. 1.2. „Действия на СИК в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване“; т. 1 (погрешно вписана в жалбата т. 1.2.) гласяща следното: „Когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протокол от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини“. Действията по тази точка се извършват в следните случаи: машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина; машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини; машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол;
– По раздел VI „Действия на СИК след попълване на протокола“, т. 4 „Приемане и обработка на контролния протокол от РИК“, абзац четвърти, гласящ следното: „В ИП на РИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметите. В случай, че и двете флаш памети от машината за гласуване не могат да бъдат разчетени тримата членове на СИК, заедно с РИК извършват преброяване на контролните разписки и попълват протокол (Приложение № 96-НС-кр), който получават на място от РИК.“

Върховните магистрати приемат за неоснователни доводите на оспорващата страна. За да се прецени дали е налице твърдяното нарушение на нормата на чл.271, ал.2 от ИК следва да се извърши систематичен анализ на разписаните правила в Раздел VIII на Глава петнадесета от Изборния кодекс. Съгласно разпоредбата на чл.270, ал.2 от Изборния кодекс „Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. Отрязъците с номерата от бюлетините и контролните разписки от машинното гласуване се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента. Хартиената лента се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията“. Цитираният текст регламентира дължимите действия на секционната избирателна комисия след обявяване на края на изборния ден. Нормата е императивна и не предвижда преди опаковането на контролните разписки от машинното гласуване да бъдат преброявани.

Текста на чл.271, ал.1 от ИК разпорежда, че след приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване в избирателната секция чрез отпечатване на протокол от системата при спазване на разпоредбите на този раздел по ред, определен от ЦИК. Недвусмислено от тази разпоредба следва извод, че единственият начин за отчитане на изборния резултат е чрез отпечатване на протокола от системата. Протоколът на секционната избирателна комисия е единствения официален документ, който удостоверява броя на подадените гласове. Законодателят не е въвел други способи и методи за отчитане на изборния резултат, в това число и чрез проверка на вота, отразен в контролните разписки. Този извод следва и от разпоредбите на чл.212, ал.1 и ал.4 от ИК, предвиждащи, че гласуването се провежда чрез специализирани устройства за гласуване, като след произвеждане на гласуването се отпечатва от системата за гласуване контролна разписка, която се пуска в специална кутия за машинно гласуване.

Контролната разписка няма характер на документ, отразяващ вота на избирателя. Съгласно разпоредбата на чл.271, ал.2 от ИК, при установяване на резултатите от гласуването броят на машинно гласувалите избиратели е равен на броя на потвърдените гласове от машинното гласуване, които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки. Разпоредбата не съдържа изискване за проверка и преброяване на контролните разписки, тъй като текстът посочва, че дължимото съответствие е по отношение на потвърдените гласове от машинното гласуване и отпечатаните от системата контролни разписки.

Изводът, че контролните разписки като съдържание и брой нямат отношение към законосъобразното упражняване на активно избирателно право се потвърждава и от разпоредбата на чл.268, ал.4 от ИК. Съгласно тази разпоредба гласът на избирателя, след потвърждаване на избора, се записва и съхранява в електронната избирателна кутия, която не позволява разкриване на самоличността на избирателя и начина на гласуване. След получаване на съобщение за приключване на гласуването, се отпечатва контролна разписка с отразения вот, която се пуска в специалната кутия за машинно гласуване.