Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС учреди Инициативен комитет за отбелязване на 30-та годишнина от създаването на съвета

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение за учредяване на Инициативен комитет, във връзка с организацията за отразяване на 30-та годишнина от създаването на институцията, при съобразяване с пандемичната обстановка.

За участие в състава на комитета са определени: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Севдалин Мавров – представител на Съдийската колегия, Огнян Дамянов – представител на Прокурорската колегия, Тихомир Димитров – главен секретар на ВСС и служители от Администрацията на ВСС.

Инициативният комитет трябва да проучи възможностите за отбелязване на годишнината и да внесе доклад, въз основа на който ще ПВСС ще определи мястото, датата и начина на честване.