Висш съдебен съвет

Съдийската колегия ще изслуша на 8 юни 2021 г. доклад за Модел 4 за реформа на съдебната карта

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще изслуша в заседание на 8 юни 2021 г. доклад за Модел 4 за реформа на съдебната карта, изготвен от Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС и координатори по проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата" по Оперативна програма „Добро управление“. В следващо заседание на 15 юни 2021 г. Колегията ще продължи с обсъждане на Модела.

Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС до 20 май 2021 г.

В тази връзка СК указа на административните ръководители на съдилищата, да публикуват на интернет страниците на съдилищата съобщения, че магистратите могат да се запознаят с него и да представят становища във ВСС в срок до 15 юни 2021 г. Преди това – в срок до 10 юни 2021 г., те могат да изпращат въпроси по Модела за реформа на съдебната карта, които ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.