Висш съдебен съвет

Допуснаха 88 кандидати в конкурса за младши съдии в СГС

88 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 7 длъжности „младши съдия“ в Софийски градски съд. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС. Едновременно с резултатите са публикувани и решенията на казуса по гражданскоправни науки и казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмения изпит са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС (централен вход).

На писмения изпит се явиха 356 от общо допуснатите до участие в конкурса 531 кандидати. Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието при спазване на действащите противоепидемични мерки. На изпита се допуска използване на нормативни актове.