руски съд

644 471 дела гледали съдилищата през 2020 г., показва справка на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, специализираните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за 2020 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. Те се публикуват на интернет сайта на ВСС, в раздел „Съдебна статистика“.

Информацията показва, че апелативните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за 2020 г. са разгледали общо 644 471 дела. От тях 510 341 броя са новообразувани, а останалите са били висящи към началото на периода. През миналата година са приключени 507 944 броя дела, като 82% от тях са свършени в 3-месечен срок. Със съдебен акт по същество са приключени 422 789 броя дела, прекратени са 85 155 броя, а обжалвани и протестирани 73 266 броя. В края на 2020 г. са висящи 136 527 дела.

През миналата година по щат в съдилища са работили 2 256 съдии, при натовареност по щат от 23,81 броя дела към всичко дела за разглеждане и 18,76 броя към свършените дела. Действителната натовареност на магистратите в съдилищата е 28,38 броя към всичко дела за разглеждане и 22,37 броя към всичко свършени дела.