бойко атанасов

Следовател е наказан. Накърнил бил репутацията на Иван Гешев

С3 на 2 гласа петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наказанието „забележка“ на следователя Бойко Атанасов за това, че е накърнил репутацията на Иван Гешев – към онзи момент шеф на спецпрокуратурата, а сега главен прокурор. В подкрепа на наказанието са съдиите Георги Колев (председател на състава), Стефка Кемалова и Емил Димитров, а на особено мнение са Виолета Главинова (докладчик) и Юлия Ковачева, отбелязва Lex.bg.

Всичко започва на 19 септември 2017 г., когато Бойко Атанасов участва в предаването „Често казано“ по телевизия BIT. Тогава той коментира делото „КТБ“, по което наблюдаващ прокурор беше Иван Гешев. Процесът е срещу банкера Цветан Василев и още 17 души, а наказателното производство за фалита на банката започна през 2014 г. Пред телевизията Бойко Атанасов казва, че скоро ще изтече давността по това дело. Нататък коментира и работата на Иван Гешев, като отбелязва, че го познава, защото са работили заедно. Следователят посочва още, че може да коментира Гешев „като човек, който дълго време е бил командирован в СГП от СРП и който е влизал по дела, по които е била свършена голяма част от работата, като е сключвал споразумения“. „По думите на следовател Атанасов тези споразумения са били “меко казано срамни“, тъй като прокурор Гешев е отказал да подържа обвинение за голяма част от хората, по отношение на които е било повдигнато обвинение от предишните наблюдаващи прокурори, работили по делата. В изказването си следовател Атанасов е декларирал, че е присъствал на “пазарлъци“ между прокурор Гешев и “най-общо казано организирани престъпни групи“, и че “пазарлъци между прокурор и организирани пристъпни групи не може да има“, става ясно от решението на ВАС.

Иван Гешев подава сигнал срещу Атанасов в етичната комисия на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС), който е препратен за проверка към Инспектората към Върховната касационна прокуратура (ИВКП). Впоследствие тогавашният градски прокурор на София Емилия Русинова предлага на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Атанасов за нарушения на етичния кодекс. Но ПК на ВСС ѝ връща материалите с указание да прецени дали да му наложи наказание „забележка“, което към онзи момент е от правомощията на административния ръководител.

През октомври 2018 г. Русинова наказва Бойко Атанасов със забележка, защото е нарушил два текста от етичния кодекс. Според единия магистратът трябва да предоставя на обществеността полезна, своевременна, разбираема и надлежна информация, а според втория колегиалните отношения между магистратите и служителите в съдебната система, независимо от мястото на служебната йерархия, трябва да се основават на взаимно уважение и толерантност чрез въздържане от всякакво поведение, което вреди на репутацията на органите на съдебната власт.

През февруари 2019 г. Прокурорската колегия потвърждава наказанието, а следователят обжалва пред ВАС.

На 4 февруари 2020 г. тричленен състав на Върховния административен съд с председател и докладчик Милка Панчева и членове Тодор Тодоров и Стела Динчева потвърдиха решението на ПК на ВСС. Според върховните съдии Бойко Атанасов в противоречие и в нарушение на изискването за колегиалност е коментирал професионалните качества на Иван Гешев. „Излъченото телевизионно интервю в гледаемо време обективно е станало достояние и е било възприето от широк кръг от лица, на които пряко и непосредствено са представени негативните и отрицателни морални оценки на следовател Атанасов. С тях същият е засегнал и накърнил личното достойнство и честта на друг магистрат, като по този начин пряко и директно е засегнал и репутацията на прокуратурата, като орган на съдебната власт. С изложените си в предаването твърдения, Атанасов съзнателно и умишлено заблуждава обществото, внасяйки съмнения и недоказани уличения, които подронват престижа и авторитета, както на конкретния прокурор така и на прокуратурата, и на съдебната власт в цялост“, казва тричленният състав на ВАС.

Наред с това той приема, че твърдението, че изтича давността по делото „КТБ“, се явява недостоверно и в разрез с правилото в етичния кодекс магистратът да предоставя на обществеността полезна, своевременна, разбираема и надлежна информация, която е в съответствие с изискванията на закона. „В случая имаме целенасочено изопачаване на информация и факти, спекулативни констатации, целящи да създадат невярна представа за несвоевременно упражняване на правомощията на наблюдаващите прокурори и компетентните разследващи органи“, казва тричленният състав.

Следователят Бойко Атанасов обжалва решението пред петчленен състав на ВАС. В решение от днес мнозинството приема, че той е накърнил доброто име на Иван Гешев. „Изявлението на Атанасов, съдържащо критика, която засяга работата и личността на прокурор Гешев, и вреди на репутацията на органите на съдебната власт, е в нарушение на правилото по т. 4.3 от КЕПБМ, произтичащо от принципа за вежливост и толерантност. Посоченото нарушение е достатъчно основание за налагане на най-ниското предвидено наказание – „забележка“, казват тримата върховни съдии Георги Колев, Стефка Кемалова и Емил Димитров.

Те обаче не намират нарушение по втория текст от етичния кодекс, а именно че магистратите трябва да представят полезна и надлежна информация. Аргументите на тримата върховни съдии са следните: „Твърдението на касатора в телевизионното предаване, че предстои изтичане на давността за наказателно преследване срещу обвиняемите лица по делото за „КТБ“ в разглеждания случай не е в противоречие с цитираното правило. То произтича от принципа за справедливост и прозрачност, който трябва да бъде съблюдаван в действията и актовете на магистрата като гаранция за справедливостта на взетите решения. Данните по делото сочат, че Атанасов не участва по делото в качеството си на следовател. Ето защо, каквато и информация да е поднесена на обществото в изказването, след като не е във връзка с водени от него дела, не може да бъде дефинирана като ненадлежна по смисъла на т. 3.3 от Етичния кодекс“.

Съдиите Виолета Главинова и Юлия Ковачева обаче не са съгласни с мнозинството и изтъкват, че участието на следователя в телевизионното предаване безспорно е израз и упражняване на конституционно закрепеното му право свободно да изразява мнение и цитират решения на Конституционния съд. „Свободата на словото представлява един от фундаменталните принципи, върху които се гради всяко демократично общество, и е едно от основните условия за неговия напредък и за развитието на всеки човек. Тя важи не само за „информация“ или „идеи“, които намират благоприятен прием или не се считат за обидни или са приемани с безразличие, но също така и за тези, които обиждат, шокират или смущават държавата или която и да е друга част от населението. Такива са изискванията на плурализма, толерантността и търпимостта, без които едно „демократично общество“ не би могло да се нарече такова“, посочват Виолета Главинова и Юлия Ковачева, позовавайки се на Решение №7 от 1996 г. на КС.

Те напомнят, че Конституционният съд казва и при какви условия е допустимо ограничаването на правото на мнение, а именно с цел охраната на други конституционно защитими права и интереси, и може да става единствено на основанията, предвидени в основния закон.

Двете върховни съдийки изтъкват, че в редица решения съдът в Страсбург последователно и неотклонно приема, че защитата на правото на чест, достойнство и добро име е универсално приложима и се разпростира и върху политици, държавни служители и други длъжностни лица, като „в самата сърцевина на концепцията за едно демократично общество границите на допустимата критика са по-широки, когато същата е насочена към публична фигура.“ „Следователно държавната власт като цяло, както и политическите фигури и държавните служители могат да бъдат подложени на обществена критика на ниво, по-високо от това, на което са подложени частните лица. Критиката в тези случаи може да включва „провокативни и нелицеприятни мнения“, ако те касаят значима тема на обществения дебат“, отбелязват Виолета Главинова и Юлия Ковачева.

В конкретния случай те приемат, че изказването на Бойко Атанасов може да бъде определено като критична позиция към действията на Иван Гешев по конкретни дела. Според тях думите на следователя не надхвърлят допустимите по-широки граници на критика към публичните личности и заради това изказването не влиза в противоречие с изискванията на Етичния кодекс за поведение на българските магистрати. „В контекста на изложеното относно конституционно закрепеното право на изразяване на мнение е и даденото задължително тълкуване на комуникационните права с цел изясняване на съдържанието им в Решение № 7/1996г. на КС, както и последователно поддържаното в съдебната практика на ЕСПЧ, че когато изказването е насочено срещу публична личност, тя може да търпи приемлива критика в по-широки граници. С оглед цялостното изказване на следовател Атанасов по тази тема в предаването „Честно казано“, считаме, че употребените изрази от Атанасов показват критичното му отношение по засегнатите въпроси, но нямат за цел отправяне на лични нападки и уронване на престижа на съдебната власт. Поради това неправилно поведението му е оценено като противоречащо на утвърдените разбирания за благоприличие и компрометиращо магистратската професия пред обществото“, изтъкват Главинова и Ковачева.

Двете посочват и друго основание за отмяна на наказанието. В справка на ИВКП се казва, че изказването на Атанасов се отнася до две дела. По отношение на едното е установено, че е внесено в СГС със сключено споразумение по чл. 381 от НПК, което не е одобрено от съда, тъй като не са възстановени нанесените в особено големи размери имуществени вреди на фиска – 1 969 000 лв., и е в нарушение на разпоредбата на чл. 382, ал. 7 от НПК, според която съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.

В справка по повод сигнала срещу Атанасов, прокурор от ИВКП е извършил подробен анализ на правото на свобода на изразяване на мнение, като е изразил категоричното становище, че няма основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност на следователя.

Виолета Главинова и Юлия Ковачева посочват, че въпросната справка не е била обсъдена и оценена от Прокурорската колегия и от градския прокурор при произнасянето им по дисциплинарното производство срещу Атанасов. А това, според двете върховни съдийки, е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, защото ако са били взети предвид всички събрани доказателства, това би повлияло върху решението на ПК на ВСС и би могло да се стигне и до друг изход.

С тези аргументи Виолета Главинова и Юлия Ковачева заявяват, че наказанието е трябвало да бъде отменено.