Избори

Общото събрание на следователите ще избира член на ВСС

Общото събрание на следователите ще продължи в утрешния ден – 20 март 2021 г. (събота), с избора на член на Висшия съдебен съвет. Кандидатурата на Стефан Петров – следовател в Националната следствена служба, е предложена от следователи от Националната следствена служба, както и от следствени отдели в окръжните прокуратури от страната. Право на участие в гласуването имат 426 следователи, като от тях 391 са заявили електронно дистанционно гласуване през интернет. Възможност да гласуват с хартиена бюлетина ще бъде дадена на място в заседателната зала на Националната следствена служба.

С решение на Общото събрание на следователите от 13 март 2021 г. са определени две избирателни секции – № 1 за гласуващите с хартиени бюлетини с председател Иво Иванов – следовател в Националната следствена служба и № 2 за гласуващите през интернет с председател Велислав Величков – следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Изборният ден ще започне в 8.00 ч. и ще продължи до 18.00 ч., освен ако в този час пред избирателна секция №1 има негласували следователи, които желаят да упражнят своя вот с хартиена бюлетина. В такъв случай председателя на избирателната секция установява техния брой и самоличност и ги допуска до гласуване. Упражняването на правото на глас чрез електронно дистанционно гласуване се извършва след като магистратът достъпи информационната система за електронно гласуване през интернет на електронния адрес, отпечатан на получения от него талон за гласуване. Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от следователите, включени в списъка на действащите следователи по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата. Кандидатът се счита за избран, ако е получил повече от половината от действителните гласове. В случай, че не е получил, на следващия ден се произвежда нов избор, който се счита за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас.

След обявяване на изборните резултати, ако кандидатът е избран за член на Висшия съдебен съвет, Общото събрание на следователите се закрива. Решението на избирателната комисия и протоколите на избирателните секции се обявяват незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.