съд шумен

Новини от Административен съд – Шумен

На 15.01.2018г., от 09.00 часа, Административен съд – гр. Шумен ще разгледа административно дело № 338/2017г. по описа на съда, образувано по жалба срещу текстове от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево.

Предмет на обжалване е разпоредбата на чл. 20а, ал. 2, изр. 2 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево, в частта `и „жилищните имоти не трябва да са декларирани като основно жилище“. Според текста на чл. 20а от наредбата, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване от собствениците на имоти, които са ги декларирали като основно жилище.

Така формулирано правилото жалбоподателката счита за противоречащо на чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, уреждащ изчерпателно хипотезите, в които таксата не се събира. В закона не е въведено разграничение в зависимост от вида на жилищните имоти с оглед тяхното ползване, като единственото условие за освобождаването от заплащането на такса за сметосъбиране и сметоизвозване е подаването на декларация по образец, че имотът няма да се ползва през цялата година. Поради това текстът от общинската наредба се явява незаконосъобразен, тъй като противоречи на нормативен акт от по-висока степен.

По изложените съображения е отправено искане за отмяна на процесния текст от наредбата на Общински съвет – Никола Козлево.

На 15.01.2018г., от 09.30 часа, Административен съд – гр. Шумен ще разгледа административно дело № 377/2017г. по описа на съда, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Върбица.

С депозирания протест се оспорва законосъобразността на чл. 30, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 63, ал. 4, чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Върбица. Сочи се, че чл. 30, ал. 1 от наредбата не е съобразена с нормата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, представляваща нормативен акт от по-висока степен, тъй като неправомерно изключва възможността за отдаване под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години на обектите, подлежащи на концесиониране.

Отправя се искане за отмяна и на чл. 47, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от подзаконовия нормативен акт с оглед твърдения за противоречието им с чл. 8, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. С тях е въведено задължение за заплащане на режийни разноски, без да става ясно за точно какъв вид услуги се дължи посочената такса, определяна като „режийни разноски“.

Предмет на оспорване са и текстовете на чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от наредбата. Съгласно чл. 51, ал. 1 физически или юридически лица, придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината могат да закупят земя – частна общинска собственост без публичен търг или публично оповестен конкурс, а съобразно правилото на чл. 51, ал. 3 правата по ал. 1 имат лицата, придобили право на строеж преди 5 ноември 1999г. върху общинска земя за построяване на жилищна или вилна сграда и сгради на допълващото застрояване. Така формулирани текстовете на наредбата представителят на прокуратурата възприема за противоречащи на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, според която продажбата на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подзаконовите разпоредби не са съобразени със законовия текст, тъй като неправомерно разширяват кръга от лица, на които може да се извърши продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственост.

По изложените съображения е отправено искане за отмяна на процесните текстове от наредбата на Общински съвет – Върбица.

На 15.01.2018г., от 09.30 часа, Административен съд – гр. Шумен ще разгледа административно дело № 377/2017г. по описа на съда, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен срещу разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Върбица

С депозирания протест се оспорва законосъобразността на чл. 30, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 63, ал. 4, чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Върбица. Сочи се, че чл. 30, ал. 1 от наредбата не е съобразена с нормата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, представляваща нормативен акт от по-висока степен, тъй като неправомерно изключва възможността за отдаване под наем след решение на общинския съвет за срок до 10 години на обектите, подлежащи на концесиониране.

Отправя се искане за отмяна и на чл. 47, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от подзаконовия нормативен акт с оглед твърдения за противоречието им с чл. 8, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. С тях е въведено задължение за заплащане на режийни разноски, без да става ясно за точно какъв вид услуги се дължи посочената такса, определяна като „режийни разноски“.

Предмет на оспорване са и текстовете на чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от наредбата. Съгласно чл. 51, ал. 1 физически или юридически лица, придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината могат да закупят земя – частна общинска собственост без публичен търг или публично оповестен конкурс, а съобразно правилото на чл. 51, ал. 3 правата по ал. 1 имат лицата, придобили право на строеж преди 5 ноември 1999г. върху общинска земя за построяване на жилищна или вилна сграда и сгради на допълващото застрояване. Така формулирани текстовете на наредбата представителят на прокуратурата възприема за противоречащи на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, според която продажбата на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подзаконовите разпоредби не са съобразени със законовия текст, тъй като неправомерно разширяват кръга от лица, на които може да се извърши продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственост.

По изложените съображения е отправено искане за отмяна на процесните текстове от наредбата на Общински съвет – Върбица.